สรุปจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ตำบล ผู้ป่วย DM ผู้ป่วย HT ผู้ป่วย DM+HT ผู้ป่วยอื่นๆ รวม
01 ทับคล้อ 806 1,970 658 133 2,163
02 เขาทราย 847 1,782 665 134 2,023
03 เขาเจ็ดลูก 410 880 301 71 1,023
04 ท้ายทุ่ง 518 1,188 412 80 1,323
รวม 2,581 5,820 2,036 418 6,532
Last update : 2021-12-08 00:25:33