สรุปจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ตำบล ผู้ป่วย DM ผู้ป่วย HT ผู้ป่วย DM+HT ผู้ป่วยอื่นๆ รวม
01 สามง่าม 742 1,343 576 205 1,577
02 กำแพงดิน 415 695 306 128 851
03 รังนก 325 830 287 90 905
06 เนินปอ 471 1,062 374 226 1,204
07 หนองโสน 581 1,107 401 204 1,378
รวม 2,534 5,037 1,944 853 5,915
Last update : 2021-12-08 00:25:33