สรุปจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ตำบล ผู้ป่วย DM ผู้ป่วย HT ผู้ป่วย DM+HT ผู้ป่วยอื่นๆ รวม
01 โพทะเล 378 919 311 384 1,050
02 ท้ายน้ำ 349 814 264 288 937
03 ทะนง 433 1,013 331 529 1,239
04 ท่าบัว 285 791 217 114 917
05 ทุ่งน้อย 212 660 162 88 725
06 ท่าขมิ้น 310 712 254 229 807
07 ท่าเสา 273 593 205 155 699
08 บางคลาน 200 537 165 63 602
11 ท่านั่ง 220 498 175 76 576
12 บ้านน้อย 223 519 171 118 605
13 วัดขวาง 273 610 153 141 798
รวม 3,156 7,666 2,408 2,185 8,955
Last update : 2021-12-08 00:25:33