สรุปจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

ตำบล ผู้ป่วย DM ผู้ป่วย HT ผู้ป่วย DM+HT ผู้ป่วยอื่นๆ รวม
01 ตะพานหิน 748 1,189 232 168 1,777
02 งิ้วราย 290 535 103 83 768
03 ห้วยเกตุ 338 591 133 76 832
04 ไทรโรงโขน 78 202 36 26 254
05 หนองพยอม 427 916 337 84 1,042
06 ทุ่งโพธิ์ 178 340 156 28 373
07 ดงตะขบ 225 408 99 70 573
08 คลองคูณ 233 587 183 72 682
09 วังสำโรง 293 544 123 66 751
10 วังหว้า 215 491 125 42 607
11 วังหลุม 414 902 274 91 1,091
12 ทับหมัน 298 464 191 79 612
13 ไผ่หลวง 132 369 82 30 430
รวม 3,869 7,538 2,074 915 9,792
Last update : 2021-12-08 00:25:33