สรุปจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

อำเภอ ผู้ป่วย DM ผู้ป่วย HT ผู้ป่วย DM+HT ผู้ป่วยอื่นๆ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(คน)
01 เมืองพิจิตร 6,166 14,062 4,686 4,689 17,810
02 วังทรายพูน 1,596 3,283 1,283 782 3,844
03 โพธิ์ประทับช้าง 2,024 4,551 1,529 712 5,394
04 ตะพานหิน 3,869 7,538 2,074 915 9,792
05 บางมูลนาก 3,385 6,695 2,779 1,253 7,681
06 โพทะเล 3,156 7,666 2,408 2,185 8,955
07 สามง่าม 2,534 5,037 1,944 853 5,915
08 ทับคล้อ 2,581 5,820 2,036 418 6,532
09 สากเหล็ก 1,572 3,386 1,265 524 3,898
10 บึงนาราง 1,308 2,829 925 808 3,450
11 ดงเจริญ 1,206 2,766 990 346 3,087
12 วชิรบารมี 2,002 3,644 1,400 540 4,339
รวม 31,399 67,277 23,319 14,025 80,697
Last update : 2021-10-27 00:25:33