24,856
คน

เบาหวานกลุ่มที่ 1

1,998
คน

เบาหวานกลุ่มที่ 2

1,777
คน

เบาหวานกลุ่มที่ 3

1,632
คน

เบาหวานกลุ่มที่ 4

การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง

แบ่งตามระดับความเสี่ยง เพื่อบริหารจัดการระบบส่งต่อในการดูแลรักษาผู้ป่วยในเขตรับผิดชอบให้เกิดประสิทธิภาพ และเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลติดตามอย่างต่อเนื่อง ตามศักยภาพของสถานพยาบาลที่เหมาะสม

24,856 คน

ความดันโลหิตสูง High normal

1,998 คน

ความดันโลหิตสูง Grade 1

1,777 คน

ความดันโลหิตสูง Grade 2

1,632 คน

ความดันโลหิตสูง Grade 3
ภาวะแทรกซ้อน กลุ่มที่ 1
ความเสี่ยงต่ำ/ไม่มีโรคแทรกซ้อน
กลุ่มที่ 2
ความเสี่ยงปานกลาง/โรคแทรกระยะต้น*
กลุ่มที่ 3
ความเสี่ยงสูง/โรคแทรกซ้อนระยะกลาง*
กลุ่มที่ 4
มีโรคแทรกซ้อนเรื้อรังรุนแรง**
การควบคุมระดับ
น้ำตาลในเลือด
1,281
HbA1c < 7%
696
HbA1c 7.0 - 7.9%
296
HbA1c >= 8% หรือ
มี hypoglycemia >= 3 ครั้งต่อสัปดาห์
289
โรคแทรกซ้อน
ที่ไต
1,634
ไม่มี proteinuria, urine albumin/
creatinine ratio < 30 ไมโครกรัม/มก.
1,276
มี urine albumin/
creatinine ratio 30-300 ไมโครกรัม/มก.
0
มี urine albumin/creatinine ratio
> 300 ไมโครกรัม/มก.
หรือ eGFR 30-59 ml/min/1.73 m² และ
อัตราการลดลง < 7 ml/min/1.73 m²
99
eGFR 30-59 ml/min/1.73 m² และ
อัตราการลดลง >7 ml/min/1.73 m² หรือ
eGFR < 30 ml/min/1.73 m²
81
โรคแทรกซ้อน
ที่ตา
1,142
ไม่มี retinopathy
1,129
mild NPDR
0
moderate NPDR
หรือ VA ผิดปกติ
0
severe NPDR
PDR macular edema
0
โรคแทรกซ้อน
ที่เท้า
1,194
Protective sensation ปกติ
peripheral pulse ปกติ
0
มี peripheral neuropathy
peripheral pulse ลดลง
0
มีประวัติแผลที่เท้า
previous amputation
มี intermittent claudication
0
มี rest pain พบ gangrene
0
โรคหัวใจ
และหลอดเลือด
29
ไม่มี hypertension
ไม่มี dyslipidemia
ไม่มีอาการของระบบหัวใจและหลอดเลือด
0
มี hypertension
และ/หรือ dyslipidemia
และควบคุมได้ตามเป้าหมาย
0
ควบคุม hypertension
และ/หรือ dyslipidemia
ไม่ได้ตามเป้าหมาย
0
มี angina pectoris
หรือ CAD หรือ myocardial infarction
หรือ ผ่าตัด CABG
มี CVA มี heart failure
0

ปัจจัยเสี่ยง High normal
(SBP 130-139 หรือ DBP 85-89)
Grade 1 HT
(SBP 140-159 หรือ DBP 90-99)
Grade 2 HT
(SBP 160-179 หรือ DBP 100-109)
Grade 3 HT
(SBP >=180 หรือ DBP >=110)
ไม่มีปัจจัยเสี่ยงอื่น
1,658
ปกติ
0
ต่ำ
0
ปานกลาง
0
สูง
0
มีปัจจัยเสี่ยงอื่น 1-2 ข้อ
2,999
ต่ำ
999
ปานกลาง
999
ปานกลาง-สูง
999
สูง
999
มีปัจจัยเสี่ยงอื่น
ตั้งแต่ 3 ข้อขึ้นไป
2,999
ต่ำ-ปานกลาง
999
ปานกลาง-สูง
999
สูง
999
สูง
999
TOD, CKD stage 3
หรือเป็นเบาหวาน
2,999
ปานกลาง-สูง
999
สูง
999
สูง
999
สูง-สูงมาก
999
Symptomatic CVD,
CKD stage >= 4
หรือเบาหวานที่มี TOD/RFs
2,999
สูงมาก
999
สูงมาก
999
สูงมาก
999
สูงมาก
999

ข้อมูลจำนวนผู้ป่วยเบาหวานและความดันโลหิตสูง ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน chronic ตามที่อยู่ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ คลิกดู

1,281

การควบคุมระดับน้ำตาลในเลือด

54%
23%
23%

1,634

โรคแทรกซ้อนที่ไต

88%
0%
7%
6%

2519

โรคแทรกซ้อนที่ตา

40%
30%
20%
10%

1488

โรคแทรกซ้อนที่เท้า

40%
30%
20%
10%

3355

โรคหัวใจและหลอดเลือด

40%
30%
20%
10%

นิยาม DM

คำจำกัดความ การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันโลหิตสูง ตามเกณฑ์การประเมินผู้ป่วย จังหวัดพิจิตร

 • ผู้ป่วยเบาหวานที่มีผล LAB HbA1c < 7 % และ CBS < 180 mg% (Capillary Blood Sugar)
 • MAU (Microalbuminuria) < 30 mg/d และ eGFR >= 60 ml/min/1.73 m²
 • อัตราการลดลงของ eGFR < 7 ml/min/1.73 m²/year
 • ผลการตรวจภาวะแทรกซ้อนทางตา No DR (Diabetic retinopathy)
 • Protective sensation ปกติ, Peripheral pulse ปกติ, ไม่พบแผลที่เท้า
 • HT (BP < 140/90 mmHg), Dyslipidemia (LDL < 100 mg%)

นิยาม HT

คำจำกัดความ การแบ่งกลุ่มผู้ป่วยในคลินิกโรคความดันโลหิตสูง ตามเกณฑ์การประเมินผู้ป่วย จังหวัดพิจิตร

 • ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง ที่มีความดัน SBP ตั้งแต่ 130-139 หรือ DBP ตั้งแต่ 85-89

ปัจจัยเสี่ยงอื่น HT

ปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจและหลอดเลือด (CVD Risk factor)

 1. ระดับของ pulse pressure > 60 มม.ปรอท
 2. อายุ > 55 ปี ในเพศชาย หรือ > 65 ปีในเพศหญิง
 3. สูบบุหรี่
 4. ระดับไขมันในเลือดผิดปกติ total cholesterol > 200 มก./ดล., LDL-C > 130 มก./ดล.
 5. HDL-C < 40 มก./ดล. ในเพศชายหรือ < 50 มก./ดล. ในเพศหญิง หรือระดับ triglyceride > 150 มก./ดล. FPG 100-125 มก./ดล.
 6. OGTT ผิดปกติ
 7. ประวัติการเกิด CVD ในบิดา มารดา หรือพี่น้องก่อนวัยอันควร
 8. อ้วนลงพุง WC > 90 ซม. ในเพศชาย และ > 80 ซม. ในเพศหญิงภาวะอ้วนBMI ≥ 30 (Obesity BMI ≥30)
 9. ปัสสาวะพบ microalbuminuria(30-300 มก./วัน)