สรุปจำนวนผู้ป่วยโรคเรื้อรัง

อำเภอ ผู้ป่วย DM ผู้ป่วย HT ผู้ป่วย DM+HT ผู้ป่วยอื่นๆ ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง(คน)
01 เมืองพิจิตร 6,637 14,105 4,886 4,257 17,899
02 วังทรายพูน 1,721 3,645 1,385 731 4,190
03 โพธิ์ประทับช้าง 2,230 4,904 1,654 661 5,773
04 ตะพานหิน 4,141 7,996 2,299 944 10,311
05 บางมูลนาก 3,598 7,090 2,906 1,458 8,219
06 โพทะเล 3,512 8,289 2,642 2,343 9,717
07 สามง่าม 2,584 5,095 1,962 816 5,988
08 ทับคล้อ 2,714 6,024 2,057 401 6,839
09 สากเหล็ก 1,679 3,593 1,347 493 4,117
10 บึงนาราง 1,423 3,089 990 815 3,722
11 ดงเจริญ 1,276 2,832 1,033 342 3,179
12 วชิรบารมี 2,198 3,804 1,552 838 4,561
รวม 33,713 70,466 24,713 14,099 84,515
Last update : 2022-06-22 20:01:06